சையித் அபுதாஹிர் மஹ்லரி T.S.A.

மெளலானா மெளலவி
அல் ஹாபிழ், அப்ஃஸலுல் உலமா
T.S.A. சையித் அபுதாஹிர் மஹ்லரி
ஆசிரியர்: அல்-அஸ்ரார் மாத பத்திரிக்கை, காயல்பட்டிணம்.