இவர்தான் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) : குறும்படங்கள்

ஒரு துளிக் கடல் (தமிழ்)[முஹம்மத்(ஸல்) வாழ்வினை அறிமுகப்படுத்தும் குறும்படம்)]

 

PROPHET MUHAMMAD [P.B.U.H.] in 5 minutes (English)
Many International Intellectuals were impressed with Prophet Muhammad (PBUH)'s Personality and has Personal Qualities and expressed it in their writings as Michael H. Hart, Lamartine, Mahatma Gandhi, Rev. R. Bosworth-Smith, George Bernard Shaw and the list grows...
 

The impact of Prophet Muhammad (PBUH) in today's life.What did the Prophet of Allah teach? Why do we recite Durood? A short video about the man who conquered hearts and continues to do so even today.