அப்துல் ஹாலிக் மெளலவி (இலங்கை)


அப்துல் ஹாலிக் மெளலவி (இலங்கை)மெளலானா மெளலவி அப்துல் ஹாலிக் மெளலவி (இலங்கை)