அப்துஸ் ஸுக்கூர் (செங்கோட்டை சிங்கம்)

அப்துஸ் ஸுக்கூர் (செங்கோட்டை சிங்கம்)<div style=மணிமொழி மௌலானா,
செங்கோட்டை சிங்கம்
மவ்லவி அல்ஹாஜ் ஆவூர் அப்துஸ் ஸுக்கூர் ஆலிம் மன்பஈ