ஜ‌ஹாங்கீர் அரூஸி


ஜ‌ஹாங்கீர் அரூஸிகீழ‌க்க‌ரை மெளலானா மெளல‌வி, அஃப்ளலுல் உலமா
எஸ். ஜ‌ஹாங்கீர் அரூஸி