மன்சூர் அலி காஷிபியின்

மன்சூர் அலி காஷிபியின்மெளலான, மெளலவி மன்சூர் அலி காஷிஃபி ஆலிம்