மன்சூர் அலி காஷிபி


மன்சூர் அலி காஷிபிமெளலான, மெளலவிமன்சூர் அலி காஷிஃபி ஆலிம்