???? ????????
முஹம்மது இஸ்மாயில் ஹஸனி M.A., M.Phil
1. ஜுஸ் 17 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 17 ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
28/08/20
Size
7,954
Duration
22:37
Downloaded
8
Listened
2
2. ஜுஸ் 18 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 18 ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
28/08/20
Size
14,661
Duration
41:38
Downloaded
2
Listened
1
3. ஜுஸ் 19 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 19 ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
28/08/20
Size
7,659
Duration
21:43
Downloaded
1
Listened
1
4. ஜுஸ் 20 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 20 ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
28/08/20
Size
12,011
Duration
31:16
Downloaded
2
Listened
1
5. ஜுஸ் 21 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 21 ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
28/08/20
Size
12,387
Duration
35:10
Downloaded
2
Listened
1
6. ஜுஸ் 22 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 22 ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
28/08/20
Size
12,464
Duration
35:24
Downloaded
1
Listened
1
7. ஜுஸ் 23 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 23 ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
28/08/20
Size
10,586
Duration
30:03
Downloaded
1
Listened
3
8. ஜுஸ் 24 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 24ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
09/07/20
Size
13,389
Duration
00:38:01
Downloaded
4
Listened
6
9. ஜுஸ் 25 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 25ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
09/07/20
Size
10,000
Duration
00:28:23
Downloaded
5
Listened
2
10. ஜுஸ் 26 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 26ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
09/07/20
Size
7,448
Duration
00:21:07
Downloaded
4
Listened
2
11. ஜுஸ் 27 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 27ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
09/07/20
Size
16,324
Duration
00:55:39
Downloaded
3
Listened
1
12. ஜுஸ் 28 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 28ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
09/07/20
Size
10,683
Duration
00:45:29
Downloaded
4
Listened
1
13. ஜுஸ் 29 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 29ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
09/07/20
Size
7,755
Duration
00:22:31
Downloaded
5
Listened
4
14. ஜுஸ் 30 - தஃஸீர்
குர்ஆனின் 30ஆவது ஜுஸ்வின் தஃப்ஸீர் Posted Date
09/07/20
Size
10,752
Duration
00:30:31
Downloaded
12
Listened
2