சூரா பாத்திஹா விள‌க்க‌வுரை
முஹம்மது இஸ்மாயில் ஹஸனி M.A., M.Phil
1. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 12)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,380
Duration
47:10
Downloaded
2089
Listened
2126
2. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 11)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,365
Duration
47:07
Downloaded
1063
Listened
453
3. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 10)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,388
Duration
47:12
Downloaded
908
Listened
277
4. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 09)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
11,291
Duration
46:47
Downloaded
868
Listened
205
5. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 08)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
6,768
Duration
27:55
Downloaded
851
Listened
191
6. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 07)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
26/09/07
Size
7,356
Duration
30:21
Downloaded
895
Listened
191
7. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 06)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
24/09/07
Size
9,692
Duration
01:02:35
Downloaded
897
Listened
230
8. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 05)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
24/09/07
Size
6,499
Duration
41:58
Downloaded
913
Listened
183
9. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 04)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
9,999
Duration
01:04:34
Downloaded
967
Listened
451
10. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 03)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
6,537
Duration
42:12
Downloaded
1054
Listened
344
11. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 02)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
6,381
Duration
51:59
Downloaded
1375
Listened
481
12. ஸுரா பாத்திஹா விளக்கவுரை (பாகம் 01)
புனித குர்ஆனின் முதல் ஸூரா, ஸுரா பாத்திஹாவின் விளக்கவுரை Posted Date
16/08/07
Size
4,358
Duration
35:29
Downloaded
2142
Listened
2059