குர்ஆன் தமிழ் தர்ஜுமா
அப்துர் ரஹ்மான் (திருவை)
1. அல்ஃபாத்திஹா (தோற்றுவாய்)
Posted Date
21/08/06
Size
218
Duration
1:45
Downloaded
16028
Listened
20877
2. அல் பகரா (பசு மாடு)
Posted Date
21/08/06
Size
35,611
Duration
04:50:46
Downloaded
8147
Listened
6644
3. ஆல இம்ரான் (இம்ரானின் சந்ததிகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
17,145
Duration
02:19:36
Downloaded
3520
Listened
2063
4. அன்னிஸாவு (பெண்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
17,772
Duration
02:24:43
Downloaded
3049
Listened
2049
5. அல் மாயிதா (ஆகாரம்) (உணவு மரவை)
Posted Date
21/08/06
Size
14,766
Duration
02:00:15
Downloaded
2078
Listened
974
6. அல் அன்ஆம் (ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
Posted Date
21/08/06
Size
15,675
Duration
02:07:38
Downloaded
1914
Listened
707
7. அல் அஃராஃப் ;(சிகரங்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
18,682
Duration
02:32:08
Downloaded
1687
Listened
571
8. அல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த பொருள்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,067
Duration
49:24
Downloaded
1589
Listened
495
9. அத் தவ்பா (மனம் வருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
11,907
Duration
01:36:58
Downloaded
2076
Listened
1091
10. யூனுஸ் (நபி)
Posted Date
21/08/06
Size
8,764
Duration
01:11:22
Downloaded
1886
Listened
693
11. ஸுரத்து ஹுது
Posted Date
21/08/06
Size
9,220
Duration
01:15:04
Downloaded
1666
Listened
455
12. ஸுரத்துத் யூஸுஃப்
Posted Date
21/08/06
Size
8,480
Duration
01:09:08
Downloaded
1577
Listened
546
13. அர் ரஃது (இடி)
Posted Date
21/08/06
Size
4,313
Duration
35:08
Downloaded
1396
Listened
428
14. ஸுரத்து இப்ராஹீம்
Posted Date
21/08/06
Size
4,443
Duration
36:09
Downloaded
1402
Listened
474
15. அல் ஹிஜ்ர் (மலைப்பாறை)
Posted Date
21/08/06
Size
3,565
Duration
29:00
Downloaded
1282
Listened
331
16. அந் நஹ்ல் (தேனி)
Posted Date
21/08/06
Size
9,953
Duration
81:03
Downloaded
1312
Listened
433
17. பனீ இஸ்ராயீல் (இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
7,848
Duration
01:03:53
Downloaded
1364
Listened
397
18. அல் கஹ்ஃபு (குகை)
Posted Date
21/08/06
Size
8,039
Duration
01:05:28
Downloaded
1680
Listened
806
19. ஸுரத்து மர்யம்
Posted Date
21/08/06
Size
5,585
Duration
45:28
Downloaded
1366
Listened
435
20. ஸுரத்து தாஹா
Posted Date
21/08/06
Size
7,231
Duration
58:51
Downloaded
1278
Listened
344
21. ஸுரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,374
Duration
51:53
Downloaded
1261
Listened
289
22. ஸுரத்துல் ஹஜ்
Posted Date
21/08/06
Size
6,525
Duration
53:08
Downloaded
1233
Listened
291
23. ஸுரத்துல் முஃமினூன் (விசுவாசிகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
5,767
Duration
46:57
Downloaded
1128
Listened
261
24. ஸுரத்துந் நூர் (பேரொளி)
Posted Date
21/08/06
Size
7,273
Duration
59:14
Downloaded
1314
Listened
366
25. அல் ஃபுர்ஃகான் (பிரித்தறிவித்தல்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,820
Duration
39:15
Downloaded
1172
Listened
233
26. ஸுரத்துந் நம்லி(எறும்புகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,159
Duration
50:09
Downloaded
1143
Listened
250
27. ஸுரத்துல் கஸஸ் (வரலாறுகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
7,597
Duration
01:01:52
Downloaded
1150
Listened
245
28. ஸுரத்துல் அன்கபூத் (சிலந்திப் பூச்சி)
Posted Date
21/08/06
Size
5,336
Duration
43:26
Downloaded
1112
Listened
222
29. ஸுரத்துர் ரூம் (ரோமானியப் பேரரசு)
Posted Date
21/08/06
Size
4,229
Duration
34:25
Downloaded
1116
Listened
253
30. ஸுரத்து லுக்மான்
Posted Date
21/08/06
Size
2,718
Duration
22:07
Downloaded
1056
Listened
255
31. ஸுரத்துஸ் ஸஜ்தா (சிரம் பணிதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,841
Duration
14:58
Downloaded
1195
Listened
312
32. ஸுரத்துல் அஹ்ஜாப் (சதிகார அணியினர்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,662
Duration
54:15
Downloaded
1054
Listened
225
33. ஸுரத்துஸ் ஸபா
Posted Date
21/08/06
Size
4,428
Duration
36:01
Downloaded
1060
Listened
245
34. ஸுரத்து ஃபாத்திர் (படைப்பவன்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,120
Duration
35:31
Downloaded
1096
Listened
278
35. ஸுரத்து யாஸீன்
Posted Date
21/08/06
Size
3,870
Duration
31:31
Downloaded
2136
Listened
1426
36. அஸ் ஸாஃப்ஃபாத் (அணிவகுப்புகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,791
Duration
39:00
Downloaded
1019
Listened
211
37. ஸுரத்து ஸாத்
Posted Date
21/08/06
Size
3,967
Duration
32:17
Downloaded
959
Listened
184
38. ஸுரத்துஜ்ஜுமர் (கூட்டங்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,069
Duration
49:25
Downloaded
1037
Listened
200
39. ஸுரத்துல் முஃமின் (ஈமான் கொண்டவர்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,440
Duration
52:25
Downloaded
1115
Listened
264
40. ஸுரத்து ஹாமீம் ஸஜ்தா
Posted Date
21/08/06
Size
4,331
Duration
35:14
Downloaded
1025
Listened
177
41. ஸுரத்துஷ் ஷ_றா (கலந்தாலோசித்தல்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,141
Duration
33:42
Downloaded
1028
Listened
176
42. ஸுரத்துஜ் ஜுக்ருஃப் (பொன் அலங்காரம்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,328
Duration
35:15
Downloaded
998
Listened
217
43. ஸுரத்துத் துகான் (புகை)
Posted Date
21/08/06
Size
1,970
Duration
16:02
Downloaded
976
Listened
234
44. ஸுரத்துல் ஜாஸியா (முழந்தாளிடுதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,497
Duration
20:20
Downloaded
982
Listened
164
45. ஸுரத்துல் அஹ்காஃப் (மணல் திட்டுகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
3,473
Duration
28:15
Downloaded
983
Listened
182
46. ஸுரத்து முஹம்மது(ஸல்)
Posted Date
21/08/06
Size
3,192
Duration
26:00
Downloaded
989
Listened
223
47. ஸுரத்துல் ஃபத்ஹ் (வெற்றி)
Posted Date
21/08/06
Size
3,323
Duration
27:04
Downloaded
1008
Listened
186
48. ஸுரத்துல் ஹுஜுராத் (அறைகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,040
Duration
16:36
Downloaded
1007
Listened
182
49. ஸுரத்து ஃகாஃப்
Posted Date
21/08/06
Size
1,940
Duration
15:48
Downloaded
1050
Listened
289
50. அத் தாரியாத் (புழுதியைக் கிளப்பும் காற்றுகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,880
Duration
15:18
Downloaded
949
Listened
182
51. அத் தூர் (மலை)
Posted Date
21/08/06
Size
1,572
Duration
12:47
Downloaded
945
Listened
177
52. அந் நஜ்ம் (நட்சத்திரம்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,784
Duration
14:30
Downloaded
959
Listened
182
53. அல் கமர் (சந்திரன்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,948
Duration
15:51
Downloaded
965
Listened
197
54. அர் ரஹ்மான் (அளவற்ற அருளாளன்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,259
Duration
18:21
Downloaded
1447
Listened
635
55. அல் வாகிஆ (மாபெரும் நிகழ்ச்சி)
Posted Date
21/08/06
Size
2,119
Duration
17:14
Downloaded
1226
Listened
410
56. அல் ஹதீத்(இரும்பு)
Posted Date
21/08/06
Size
2,981
Duration
24:15
Downloaded
927
Listened
188
57. அல் முஜாதலா (தர்க்கித்தல்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,412
Duration
19:39
Downloaded
897
Listened
168
58. அல் ஹஷ்ர் (ஒன்று கூட்டுதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,324
Duration
18:55
Downloaded
925
Listened
161
59. அல் மும்தஹினா (பரிசோதித்தல்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,417
Duration
15:39
Downloaded
919
Listened
163
60. அஸ் ஸஃப்ஃபு (அணிவகுப்பு)
Posted Date
21/08/06
Size
2,969
Duration
08:59
Downloaded
926
Listened
143
61. அல் ஜுமுஆ (வெள்ளிக் கிழமை)
Posted Date
21/08/06
Size
8,959
Duration
06:50
Downloaded
1133
Listened
274
62. அல் முனாஃபிஃகூன் (நயவஞ்சகர்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
9,657
Duration
07:23
Downloaded
948
Listened
156
63. அத் தஃகாபுன் (நஷ்டம்)
Posted Date
21/08/06
Size
13,210
Duration
10:06
Downloaded
1012
Listened
249
64. அத் தலாஃக் (விவாகரத்து)
Posted Date
21/08/06
Size
15,760
Duration
12:02
Downloaded
1024
Listened
238
65. அத் தஹ்ரீம் (விலக்குதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
14,394
Duration
11:00
Downloaded
928
Listened
173
66. அல் முல்க் (ஆட்சி)
Posted Date
21/08/06
Size
17,127
Duration
13:05
Downloaded
1091
Listened
292
67. அல் கலம் (எழுதுகோல்)
Posted Date
21/08/06
Size
18,403
Duration
14:03
Downloaded
985
Listened
163
68. அல் ஹாஃக்ஃகா (நிச்சயமானது)
Posted Date
21/08/06
Size
15,852
Duration
12:06
Downloaded
924
Listened
160
69. அல் மஆரிஜ் (உயர்வழிகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
13,483
Duration
10:18
Downloaded
999
Listened
181
70. நூஹ்
Posted Date
21/08/06
Size
13,210
Duration
10:05
Downloaded
1022
Listened
211
71. அல் ஜின்னு (ஜின்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
16,338
Duration
12:28
Downloaded
1037
Listened
266
72. அல் முஸ்ஸம்மில் (போர்வை போர்த்தியவர்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,211
Duration
09:09
Downloaded
955
Listened
218
73. அல் முத்தஸ்ஸிர் (போர்த்திக்கொண்டிருப்பவர்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,906
Duration
12:02
Downloaded
918
Listened
156
74. அல் கியாமா (மறுமை நாள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,853
Duration
07:39
Downloaded
1065
Listened
300
75. அத் தஹ்ர் (காலம்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,750
Duration
11:23
Downloaded
1040
Listened
201
76. அல் முர்ஸலாத் (அனுப்பப்படுபவை)
Posted Date
21/08/06
Size
12,147
Duration
09:17
Downloaded
942
Listened
155
77. அந் நபா (பெரும் செய்தி)
Posted Date
21/08/06
Size
10,264
Duration
07:50
Downloaded
1023
Listened
225
78. அந் நாஜிஆத் (பறிப்பவர்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
10,993
Duration
08:24
Downloaded
931
Listened
167
79. அபஸ (கடு கடுத்தார்)
Posted Date
21/08/06
Size
8,746
Duration
06:40
Downloaded
953
Listened
225
80. அத் தக்வீர் (சுருட்டுதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,256
Duration
04:46
Downloaded
935
Listened
176
81. அல் இன்ஃபிதார் (வெடித்துப் போதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,556
Duration
03:28
Downloaded
889
Listened
155
82. அல் முதஃப்ஃபிஃபீன் (நிறுவையில் மோசம் செய்தல்)
Posted Date
21/08/06
Size
9,778
Duration
07:28
Downloaded
954
Listened
177
83. அல் இன்ஷிகாக் (பிளந்து போதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,165
Duration
04:42
Downloaded
947
Listened
159
84. அல் புரூஜ் (கிரகங்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
6,043
Duration
04:36
Downloaded
962
Listened
171
85. அல் அஃலா (மிக்க மேலானவன்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,495
Duration
03:26
Downloaded
1005
Listened
211
86. அல் காஷியா (மூடிக் கொள்ளுதல்)
Posted Date
21/08/06
Size
5,558
Duration
04:14
Downloaded
989
Listened
208
87. அல் ஃபஜ்ரி (விடியற்காலை)
Posted Date
21/08/06
Size
8,017
Duration
06:07
Downloaded
957
Listened
203
88. அல் பலத் (நகரம்)
Posted Date
21/08/06
Size
4,525
Duration
03:27
Downloaded
1036
Listened
197
89. அஷ் ஷம்ஸ் (சூரியன்)
Posted Date
21/08/06
Size
3,979
Duration
03:02
Downloaded
882
Listened
298
90. அல் லைல் (இரவு)
Posted Date
21/08/06
Size
4,920
Duration
03:45
Downloaded
1008
Listened
224
91. அள் ளுஹா (முற்பகல்)
Posted Date
21/08/06
Size
3,219
Duration
02:27
Downloaded
945
Listened
230
92. அலம் நஷ்ரஹ் (விரிவாக்கல்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,883
Duration
01:25
Downloaded
949
Listened
214
93. அத் தீன் (அத்தி)
Posted Date
21/08/06
Size
2,369
Duration
01:48
Downloaded
983
Listened
226
94. அல் அலஃக் (இரத்தக்கட்டி)
Posted Date
21/08/06
Size
4,343
Duration
03:19
Downloaded
988
Listened
261
95. அல் கத்ரி (கண்ணியமிக்க இரவு)
Posted Date
21/08/06
Size
1,883
Duration
01:26
Downloaded
1096
Listened
214
96. அல் பய்யினா (தெளிவான ஆதாரம்)
Posted Date
21/08/06
Size
5,193
Duration
03:58
Downloaded
1011
Listened
241
97. அஜ் ஜில்ஜால் (அதிர்ச்சி)
Posted Date
21/08/06
Size
2,491
Duration
01:53
Downloaded
1295
Listened
667
98. அல் ஆதியாத்தி (வேகமாகச் செல்லுபவை)
Posted Date
21/08/06
Size
2,855
Duration
02:10
Downloaded
1032
Listened
220
99. அல்காரிஆ (திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி)
Posted Date
21/08/06
Size
2,551
Duration
01:56
Downloaded
1059
Listened
250
100. அத் தகாஸ{ர் (பேராசை)
Posted Date
21/08/06
Size
2,217
Duration
01:41
Downloaded
1085
Listened
302
101. அல் அஸ்ரி (காலம்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,246
Duration
00:57
Downloaded
1038
Listened
254
102. அல் ஹுமஜா (புறங்கூறல்)
Posted Date
21/08/06
Size
2,369
Duration
01:48
Downloaded
1061
Listened
274
103. அல் ஃபீல் (யானை)
Posted Date
21/08/06
Size
1,549
Duration
01:11
Downloaded
1030
Listened
246
104. குறைஷின் (குறைஷிகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,398
Duration
01:04
Downloaded
1054
Listened
247
105. அல் மாஊன் (அற்பப் பொருட்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,974
Duration
01:30
Downloaded
1019
Listened
243
106. அல் கவ்ஸர் (மிகுந்த நன்மைகள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,033
Duration
00:46
Downloaded
1097
Listened
299
107. அல் காஃபிரூன் (காஃபிர்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,640
Duration
01:15
Downloaded
1159
Listened
335
108. அந் நஸ்ர் (உதவி)
Posted Date
21/08/06
Size
699
Duration
01:05
Downloaded
1156
Listened
347
109. அல் லஹப் (ஜுவாலை)
Posted Date
21/08/06
Size
1,489
Duration
01:08
Downloaded
1145
Listened
278
110. அல் இஃக்லாஸ் (ஏகத்துவம்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,094
Duration
00:49
Downloaded
1428
Listened
495
111. அல் ஃபலக் (அதிகாலை)
Posted Date
21/08/06
Size
1,549
Duration
01:11
Downloaded
1481
Listened
567
112. அந் நாஸ் (மனிதர்கள்)
Posted Date
21/08/06
Size
1,671
Duration
01:16
Downloaded
2251
Listened
1519